Компетентност

Еднолично Адвокатско Дружество
“Невяна Божидарова”

предоставя на клиентите си в рамките на своята компетентност:

 • Устни и писмени консултации
 • Своевременни мотивирани решения на казуси
 • Съдействие при сключване, изпълнение и прекратяване на договори
 • Съставяне, изменение и допълнение на договори
 • Аналитичен преглед  и актуализация на документи
 • Представителство и защита на интереси пред държавни и местни органи на управление, контролни органи, както и пред трети лица
 • Участие и представителство при срещи и преговори
  с български и чуждестранни партньори
 • Процесуално представителство по съдебни производства
  и при производства пред особени юрисдикции (КЗК, КФН и др.)
 • Търговска и семейна медиация