Компетентност

Адвокатско Дружество
“Грозданов и Божидарова”

предоставя на клиентите си в рамките на своята компетентност:

  • Устни и писмени консултации
  • Своевременни мотивирани решения на текущи казуси
  • Съдействие при сключване на договори
  • Съставяне на договори и извършване на едностранни правни сделки
  • Изменение и допълнение на договори и приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства
  • Аналитичен преглед  и актуализация на документи
  • Представителство и защита на интересите пред държавни и местни органи на управление, контролни органи, както и пред трети лица
  • Участие и представителство при срещи и преговори с български и чуждестранни партньори
  • Процесуално представителство по съдебни и арбитражни производства
  • Процесуално представителство при производства пред особени юрисдикции (КЗК, КФН и др.)