Гражданско и търговско право

Еднолично Адвокатско Дружество
“Невяна Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти в областта на гражданските и търговските правоотношения по-конкретно в:

  • Семейно право
  • Наследствено право
  • Вещно право
  • Дружествено право
  • Търговски сделки
  • Несъстоятелност
  • Отговорност на държавата и общините за вреди
  • Търговски спорове
  • Индивидуални изпълнителни производства