Гражданско и търговско право

Адвокатско Дружество
“Грозданов и Божидарова”

предоставя защита и представителство на своите клиенти в областта на гражданските и търговските правоотношения по-конкретно в:

 • Семейноправни отношения
 • Наследственоправни отношения
 • Вещноправни отношения
 • Интелектуална собственост
 • Индустриална собственост
 • Дружествено право
 • Търговски сделки
 • Несъстоятелност
 • Производство по стабилизация на търговци
 • Отговорност на държавата и общините за вреди
 • Вътрешни арбитражни производства
 • Производства пред особени юрисдикции (КЗК и др.)
 • Търговски спорове
 • Производства по колективни искове
 • Морски търговски спорове
 • Индивидуални изпълнителни производства