Hевяна Божидарова

Адвокат от Варненска адвокатска колегия
Медиатор, вписан в Единния списък на медиаторите към Министерството на правосъдието
със специализация в семейна и търговска медиация
Икономист
Учредител, а сега съдружник в ЛОТ Мениджмънт ООД
Владее писмено и говоримо английски и руски език
Магистър „Право“ ВСУ „Черноризец Храбър”
Магистър „Счетоводство и контрол” Икономически университет
гр. Варна

Невяна Божидарова

Адвокат, вписан в регистъра на Адвокатска колегия Варна
с личен № 1400132390
Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието
Икономист с професионален стаж повече 20 години
Учредител, а сега съдружник в ЛОТ Мениджмънт ООД
Владее писмено и говоримо английски и руски език
Магистър Право
Магистър Счетоводство и контрол