Hевяна Божидарова

Адвокат от Варненска адвокатска колегия
Магистър „Счетоводство и контрол” Икономически университет
гр. Варна
Магистър „Право“ ВСУ „Черноризец Храбър”
Вписан медиатор в Единния списък на медиаторите към Министерството на правосъдието
Учредител, а сега съдружник в ЛОТ Мениджмънт ООД
Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Грозданов и Божидарова“
Владее писмено и говоримо отлично английски език и много добре руски  език
Лектор в поредица от семинари:
„Корпоративно и подоходно данъчно облагане“
„Данъчно облагане на търговци и юридически лица с нестопанска цел”
„Корпоративни финанси”
„Финансов анализ”
„Търговско-правни и данъчно-правни аспекти на офшорни дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ и др.