Антон Грозданов

Адвокат от Варненска адвокатска колегия
Образователна и научна степен „доктор“ по право
Доцент по търговско право
Управляващ съдружник в АД „Грозданов и Божидарова“
Aрбитър в АС при Българска стопанска камара
Преподавател по търговско право, несъстоятелност, международно търговско право, морско застрахователно право в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и други висши училища
Зам. декан на ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“
Председател на Комисията по етика на ВСУ „Черноризец Храбър“
Автор на монографиите:
„Договорът за морски превоз на товари“
„Договорът за влог в публичен склад“
Автор на учебните ръководства:
Международно търговско право. Кратък курс. ВСУ, 2014
Несъстоятелност. Кратко ръководство. ВСУ, 2014
Ръководство по търговско право. Книга първа. Търговци. ВСУ, 2015
Ръководство по търговско право. Книга втора. Производство по стабилизация на търговец. ВСУ, 2017
Член на Съюза на учените в България
Член на УС на Съюза на учените – Варна
Носител на национална грамота за научно-приложен принос, връчена от Съюза на учените в България за 2010г., както и на други грамоти, връчени от български и чуждестранни организации
Последните няколко години адв. доц. д-р Грозданов е бил член и председател на комисии, определени от Висшия съдебен съвет за избор на съдии и младши съдии